Regulamin sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.anabrodziak.com jest Szymon Brodziak, ul.Głogowska 16, 60-734 Poznań, nr NIP 7791971381 (zwany dalej jako Organizator).

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług i produktów z zakresu szkoleń i  warsztatów formie wydarzenia edukacyjnego.

4. Wydarzenie edukacyjne może być organizowane i dostarczone w formie online lub offline. O sposobie organizacji wydarzenia decyduje organizator. Sposób organizacji wydarzenia będzie podany wraz z informacją o wydarzeniu.

5. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe i  warsztatowe świadczone przez Organizatora

6. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady Uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych

1. Uczestnicy wszystkich szkoleń i warsztatów (wydarzeń edukacyjnych) organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. .

2. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora opisanych w niniejszym Regulaminie oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

3. Organizator może wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i warsztatów.

4. Poprzez udział w szkoleniach lub warsztatach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

5. Osoby biorące udział w szkoleniu lub warsztacie oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, warsztatów lub materiałów z nich pochodzących.

6. Uczestnicy szkoleń i warsztatów oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

7. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub warsztatach Organizatora będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Organizatora.

8. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13 lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach organizowanych przez Organizatora wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

9. Uczestnicy wydarzenia edukacyjnego są zobowiązani do przestrzegania regulacji rządowych oraz wytycznych Organizatora dotyczących zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania i zakażeń wirusem COVID-19.

Zawarcie i zmiana umowy

1. Umowa o świadczenie usług przez Organizatora na wydarzenie edukacyjne (sesje indywidualne, sesje online, indywidualne procesy lub grupowe) może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez serwis oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą internetową, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie.

2. Wszystkie wydarzenia edukacyjne, coachingowe (poza indywidualnymi sesjami online) nie wymagają zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług. Klient dokonując zakupu usługi poprzez serwis, akceptując niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, zawiera umowę na świadczenie usługi.

3.Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że, w przypadku braku zapłaty, umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty.

4. Płatność za usługi Organizatora może być dokonana w formie:
a. przelewu z konta bankowego,
b. przelewu internetowego za pośrednictwem platformy PayPal, Przelewy24

5. Płatność za usługi Organizatora może być dokonana na częściach. Korzystający z usługi wybiera plan finansowy, płatność rozłożona jest na części, co miesiąc płatność pobierana jest za pośrednictwem platformy PayPal lub Przelewy24. Korzystający z usługi jest zobowiązany do uregulowania płatności w całości.

6. Zakupione uczestnictwo w wydarzeniu edukacyjnym nie podlega zwrotowi.
Po dokonaniu płatności i potwierdzenia przelewu-link do wszystkich wydarzeń wysyłany jest natychmiastowo.
W przypadku produktu cyfrowego uczestnik ma rok na wykorzystanie tej oferty od czasu otrzymania linku.
W przypadku oferty edukacyjnej ograniczonej czasowo takiej jak warsztaty wyjazdowe czy warsztaty edukacyjne w konkretnej lokalizacji lub terminie, czas realizacji określony jest w opisie produktu.

7. Organizator i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie wydarzenia edukacyjnego (za zwrotem kosztów potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu, które odbyło się do tego momentu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest, w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia, i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia edukacyjnego z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę, na zakup produktów lub usług, lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.

9.Osoby dokonujące zakupu usług Organizator oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie rachunku lub faktury VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać rachunek / fakturę VAT są obowiązane do podania adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty.

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: ana@sloncejestpiekne.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane wydarzenia edukacyjnego, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

5. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

6. Postanowienia pkt 1-5 nie mają zastosowania do konsumentów.

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu i wydarzeń, sesji online, Użytkownicy powinni dysponować:
a. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
b. przeglądarką obsługującą pliki cookies.

2. Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej aktualnej przeglądarki internetowej,  w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.

3. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną, konieczne jest dysponowanie przez niego dostępem do konta poczty elektronicznej

4. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

Postanowienia końcowe

1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia z wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 38 pkt 12 ustawy. Do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem 14 dni od zawarcia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wysłane na adres: ana@sloncejestpiekne.pl lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1. Regulaminu (dział postanowienia ogólne).

2. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, e-mailowej na adres:ana@sloncejestpiekne.pl lub przesyłając ją listem na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by można zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.

4. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.